Stichting Zonnewijzer

Joop is overleden. Binnenkort verschijnen de jaarverslagen van de afgelopen jaren weer. Wordt aan gewerkt...

Jaarverslag 2015 Stichting ZonneWijzer Groningen.

Tot een keuze van verdere activiteiten en bestemming van het perceel grond in Grolloo, dat deels in het bezit is van de stichting, is het nog niet gekomen.

Er is door een bestuurslid onderhoud gepleegd aan de bomen langs het schouwpad.
De verwachte verruiging van het grasland is inderdaad uitgekomen. Een aantal oude coniferen is door de wind of ouderdom omgevallen. Deze zijn al deels omgezaagd. Zo komen er gaten in de rijen coniferen, maar die zullen wsch. opgevuld worden door wilgen en elzen.
De knotwilgen zullen volgend jaar weer genot moeten worden.

Vernielingen en jagers
Verdere vernielingen aan de afrastering zijn geconstateerd en opnieuw gerepareerd..
Voorts is door een vriend, die ’s avonds langs het perceel fietste, waargenomen dat 2 jagers het perceel via het schouwpad betraden en hij hoorde 8 schoten. Bij confrontatie met de jagers bij hun auto, ontkenden ze het perceel te hebben betreed en ook dat ze er niet gejaagd hadden.

Het bestuur heeft vervolgens een aanklacht ingediend bij de politie in Gieten. Die heeft de betrokkenen verhoord en gewaarschuwd dat ze bij herhaling het gevaar liepen hun jachtvergunning kwijt te raken. Ze ontkenden weer dat ze het perceel hadden betreden en dat ze daar gejaagd hadden. Ze zouden allen op het schouwpad hebben gelopen. De vriend verklaarde dat hij ze duidelijk het perceel had zien binnenlopen. Woord tegen woord.
Tijdens een persoonlijk gesprek van een bestuurslid, in gezelschap van een andere vriend als getuige, met 1 der jagers,  versprak deze zich en zei dat ze op  reeën hadden gejaagd. Vlak daarop zei hij, nee niet op reeën maar op eenden hadden ze gejaagd. Nu, het is duidelijk dat je normaal niet ’s avonds op eenden jaagt en dat reeën zich vaak schuilhouden tussen de coniferen op het perceel.
Maar ook deze jager bleef ontkennen en werd zeer boos dat hij van jagen op het perceel werd beschuldigd.
Hopelijk zal er na waarschuwing van de politie geen jacht meer plaatsvinden.

Tenslotte is het jachtrecht, direct na aankoop van het perceel in 2006, opgezegd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van het bestuur dat het perceel een vluchthaven is voor dieren, zoals reeën, hazen, marters, dassen, enz. Vooral ook omdat het deels om beschermd dieren gaat. Er komen ook hazelwormen, ringslangen, hagedissen en vele kikkers voor, naast vele vogels, oa bosuilen.

joop boer

 

Jaarverslag Stichting Zonnewijzer Groningen 2014

ACTIVITEITEN
 Er is een poging gedaan om door crowdfunding de aankoop van de Droomgaard te financieren, wat helaas door te weinig giften mislukt is. Ook zijn er pogingen gedaan om het perceel grond in Grolloo dat niet in het bezit is van de Stichting te verkopen. Ook dit is niet gelukt. Er waren wel enkele belangstellenden, maar helaas bezaten die te weinig financiële middelen of  zagen ze om andere redenen van aankoop af.

Door 1 bestuurslid is werk verricht aan het perceel grond in Grolloo, nl. het snoeien van knotwilgen langs de achterste sloot.
Meermalen is geconstateerd dat er vernielingen werden aangericht aan de afrastering langs de schouwsloot. Dat is vermoedelijk door jagers gedaan. Reparaties zijn wel uitgevoerd, maar nieuwe vernielingen deden dat teniet.
Verder moet vermeld worden dat er door onbekende ingebroken is in de schaftkeet op het perceel. De ramen werden er uitgezaagd,maar werden later weer teruggevonden, verstopt onder bosjes. Het kostte veel tijd en geld om de schade te repareren.

Het perceel is niet meer gemaaid. De subsidieregeling daarvoor is gestopt.
De resultaten van jaren maaien en afvoeren waren wel te merken: er waren veel minder brandnetels en distels en het aantal bloemen nam sterk toe, oa doken er veel grote ratelaars op. Het is te verwachten dat de verruiging weer zal toenemen als het perceel niet meer gemaaid wordt en het maaisel niet meer wordt afgevoerd.

PLANNEN
Er zijn meerder mogelijkheden:
Optie 1. Laten verwilderen tot natuurgebied. Het zal dan grotendeels broekbos worden, wat de natuurlijke toestand was voor het in cultuur nemen door de mens.
Optie 2. Verkopen, aan iemand die het in elk geval biologisch wil beheren,  geen vee wil houden/ wil jagen.
Optie 3. Het perceel enigszins onderhouden, dmv het snoeien van de knotwilgen, het omzagen van omgewaaide coniferen, het laten maaien van het grasland en het afvoeren van het maaisel. Eventueel de dichtgegroeide greppels weer uitdiepen.

Het bestuur zal de komende jaren daaruit een keuze moeten maken.
Verder overweegt het bestuur om andere activiteiten te gaan ondernemen, zoals het promoten van biologische landbouw en veganisme.

joop boer,
bestuurslid

 

De Stichting Zonnewijzer Groningen is in 2000 opgericht. Ze heeft als doelstelling het bijdragen aan een duurzame samenleving.
Daartoe bevordert ze ondermeer de toepassing van duurzame energie, met name zonne-energie, energiebesparing en duurzame, biologische, landbouw.


Vaak in samenwerking met de Milieudienst van de gemeente Groningen, diverse buurtverenigingen en het centrum voor Duurzaam Bouwen zijn er vanaf 2000 tot 2004 vele voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waar in totaal duizenden mensen op af kwamen.
Aan duizenden mensen is voorlichting gegeven over zonnepanelen, is geadviseerd over kosten, opbrengsten, aanschaffing en plaatsing. Bij honderden particulieren zijn zonnepanelen geplaatst, meestal vier panelen, soms ook 8 of 24 stuks.
Door het afschaffen van de subsidies op zonnepanelen begin 2004, is de particuliere markt voor zonnepanelen in Nederland totaal ingestort.

Ondanks toezeggingen van het vorige kabinet aan de kamer, is er tot 2007 geen nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen gekomen. Het nieuwe kabinet beloofde een nieuwe subsidieregeling in de herfst van 2007 in te voeren, maar nu wordt het pas juli 2008. De nieuwe regeling is minder aantrekkelijk dan de oude; er komt geen subsidie op de aankoop, maar op de productie van zonnestroom, de zgn. terugleververgoeding. Voor elke KWh krijgt de burger 33 cent, waardoor de terugverdientijd circa 14 jaar is.


NIEUWE ACTIVITEITEN
Door het jarenlang uitblijven van een nieuwe regeling, kwamen de activiteiten van de Stichting na 15 januari 2004 op dit gebied grotendeels tot stilstand.
De activiteiten die wel doorgang vonden betroffen het geven van gastlessen op scholen, het geven van adviezen over energiebesparing en het houden van lezingen.
Het bestuur heeft in 2006 besloten niet langer af te wachten of er een nieuwe subsidieregeling zou komen, maar in afwachting daarvan tevens andere duurzame activiteiten te ontplooien.
De keuze viel op het aankopen van landbouwgrond, met als doel de betreffende grond deels te gaan beheren als natuur en er deels te gaan experimenteren met biologische en veganistische landbouw, zo mogelijk volgens het permacultuursysteem. Veganistische landbouw is volgens de huidige inzichten de meest duurzame vorm van landbouw. Voor de productie van plantaardig voedsel is 4-8 minder landbouwgrond nodig dan voor de productie van vlees en zuivel. Bovendien kost de productie van vlees en zuivel 100 keer meer water per kg product en tot 100 keer meer energie dan de productie van plantaardige voedingsmiddelen.