ANBI gegevens van Stichting Zonnewijzer Groningen

Vragen over de Stichting kunnen naar:
stichtingzonnewijzer-at-gmail.com

Financieel jaarverslag 2021
Het jaarverslag over 2021 is op 27 februari 2022 vastgesteld door het bestuur, zie onderstaande link. 

SZG Jaarverslag 2021

SZG jaarverslag 2020

Jaarverslag_2019_SZG

 

Stichting ZonneWijzer Groningen is een ANBI
[Algemeen Nut Beogende Instelling]
De ANBI gegevens:

• De naam van de instelling
Stichting ZonneWijzer Groningen
Stichting ZonneWijzer Groningen onderhoudt een website onder de naam Leefbare Wereld en onderneemt activiteiten onder deze naam.

• Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
816224146

• Het postadres van de instelling
Groot Tegeler 3, 7535 EB te Enschede
Statutair zetel te Groningen

• Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Stichting ZonneWijzer Groningen heeft ten doel:
a. de bevordering in de ruimste zin van een duurzame, ekologische samenleving, met name op het gebied van een duurzame energievoorziening.
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan in de ruimste zin bevordelijk kan zijn.
c. het aktief benaderen van partikulieren, bedrijven en de non-profit sektor om hen te wijzen op de mogelijkheden van zonnestroom en energiebesparing.
d.De stichtingheeft niet ten doel het maken van winst.

• De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het werk dat de instelling doet
a. voorlichting, lezingen, adviezen, informatievoorziening, samenwerking, lobbywerk, en workshops. Bevorderen van natuur en biologische en plantaardige land- en tuinbouw. Indien nodig, het financieel veiligstellen van dergelijke gronden. Via de website leefbarewereld.nl het gedachtengoed van de stichting uitdragen.
b. alle daartoe dienstige kennis te verzamelen en te fungeren als kenniscentrum.

• De manier waarop de instelling geld werft
De inkomsten van Stichting ZonneWijzer Groningen komen voort uit: subsidies, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten, bijvoorbeeld door crowdfunding.

• Het beheer van het vermogen van de instelling
De stichting had tot eind 2019 uitsluitend bezit in de vorm van grondbezit. Dit betrof 1/3 [0,63 ha] deel van een perceel landbouwgrond van ca. 1,89 ha in Drenthe. Dit perceel is in 2006 uit een schenking door de stichting aangekocht. 

• De besteding van het vermogen van de instelling
De stichting heeft momenteel alleen vermogen in de vorm van land en beschikt
niet over contanten. Het beheer van het vermogen staat uitsluitend ter beschikking voor de doelen van de stichting.

• De functie en namen van de bestuurders
-Witte, Franciscus, Maria; algemeen bestuurslid
-van der Werff, Rienk, Bouke; algemeen bestuurslid
-oude Lohuis, Jozef Andreas; algemeen bestuurslid

• Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Gedurende het bestaan van de stichting hebben de bestuurders hier geen gebruik van gemaakt.

• Een overzicht de jaren tot 2020
In 2018 en 2019 is er op bescheiden niveau beheer uitgevoerd zonder dat er onomkeerbare keuzes voor verdere activiteiten en bestemming van het perceel grond in Grolloo zijn gemaakt. Er is incidenteel door vrijwilligers onderhoud gepleegd aan de bomen langs het schouwpad. In oktober 2019 is Joop Boer overleden. Eind 2020 is de stichting eigenaar geworden van de Droomgaard.
Het bestuur van de stichting ziet het als een passende opgave om bij te dragen aan het duurzaam beheer van de grond die in haar bezit is, binnen de doelstellingen van de stichting en aansluitend bij het gedachtengoed van Joop Boer. Zij is daar ook aan gebonden door de acceptatie van de voorwaarden verbonden aan het legaat.

Financiële verantwoording voorgaande jaren
-de balans
-de staat van baten en lasten
-een toelichting voor zover relevant

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2018
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 881,26
Totaal 9881,26

Inkomsten Uitgaven
Giften 0,00 Kosten bank 106,63
Totaal 0,00 Totaal 106,63

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2017
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 987,89
Totaal 9987,89

Inkomsten Uitgaven
Giften 1025,00 Kosten bank 114,11
Totaal 1025,00 Totaal 114,11
Toelichting: donatie van Joop Boer voor aanvulling reserve.

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2016
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 77,00
Totaal 9077,00

Inkomsten Uitgaven
Giften 140,00 Kosten bank 96,63
Totaal 140,00 Totaal 96,63

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2015
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 6,84
Totaal 9006,84

Inkomsten Uitgaven
Giften 11,00 Kosten bank 94,01
Storting uit prive 50,00 Retour Crowdfunding 750,00
Per abuis betaald privé 26,95
Totaal 61,00 Totaal 870,96
Toelichting: retour van de giften voor crowdfunding.

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2014
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos      816,80
Totaal               9816,80

Inkomsten Uitgaven
Crowdfunding 750,00 Kosten bank 43,20
Giften 10,00
Storting uit prive 100,00
Totaal 860,00 Totaal 43,20
Toelichting: poging tot crowdfunding bleef steken op € 750,00, niet voldoende voor aankoop van de Droomgaard. In 2015 storten we het geld retour.