ANBI

Joop is overleden. Binnenkort verschijnen de jaarcijfers van de afgelopen jaren weer. Wordt aan gewerkt...

Vragen over de Stichting kunnen naar:
stichtingzonnewijzer-at-gmail.com

 

Stichting ZonneWijzer Groningen is een ANBI
[Algemeen Nut Beogende Instelling]  

De ANBI gegevens:

De manier waarop de instelling geld werft
De inkomsten van Stichting ZonneWijzer Groningen komen voort uit: subsidies, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten, bijvoorbeeld door crowdfunding.

Het beheer van het vermogen van de instelling 
De stichting heeft op dit moment [januari 2014] uitsluitend vermogen in de vorm        
van grondbezit. Dit betreft 1/3 [0,63 ha] deel van een perceel landbouwgrond van ca.  
1,89 ha in Drenthe. Dit perceel is door schenking in het bezit van de stichting gekomen. Het beheer van het vermogen staat uitsluitend ter beschikking voor de doelen van de stichting.

De besteding van het vermogen van de instelling 
De stichting heeft momenteel alleen vermogen in de vorm van land en beschikt niet over contanten.


Financiële verantwoording boekjaren 2012 en 2013

2012

Balans

Baten                    Euro                  Lasten                 Euro

Waarde perceel    9000,00              Geen

Saldo giro            -    93,33

Totaal                   8906,67

Inkomsten                                   Uitgaven

Subsidie                 300,00            Kosten KvK   nr. 02075509     26,00

                                                      Rekening waterschap             39,00

                                                      Maaikosten                           120,00

                                                      Girokosten                            102,78

Totaal                     300,00            Totaal                                   287,78

 

2013

Balans

Baten                     Euro                       Lasten

Waarde perceel     9000,00                   Geen

Saldo giro                    0,00

Totaal                    9000,00

Inkomsten                              Uitgaven
Giften            100,00                Rekening waterschap          39,00
Subsidie        195,27                Kosten KvKnr. 02075509    26,00
                                                 Maaikosten                        120,00
                                                 Girokosten                           29,16
Totaal            295,27                Totaal                                214,16 


Toelichting
De giften en subsidie inkomsten voor landschaps- en natuurbeheer in 2012 en 2013 waren voldoende om de gemaakte kosten te dekken. De subsidieregeling werd na 6 jaar in 2013 beëindigd. De toekomstige kosten zullen uit andere bronnen bekostigd moeten worden. Het beheersbeleid voor het perceel dat in bezit is van de stichting zal door het bestuur nader worden vastgesteld, maar zal in elk geval natuurvriendelijk blijven, dwz  zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zoals tot nu toe het geval was.

De betalingen zijn niet allemaal gegaan via de rekening van St. ZonneWijzer, omdat bv maaikosten een onderdeel waren van het grotere perceel. De penningmeester, Joop Boer, heeft deze kosten rechtstreeks betaald. De huidige ING rekening is door ING opgezegd wegens te  weinig betalingsverkeer.
Omdat de stichting van plan is via crowdfunding nog meer grond te verwerven die beheerd zal worden op biologische, veganistische (ook jachtvrij) wijze en/of om te laten verwilderen tot natuur, is besloten om toch weer een rekening te openen. De penningmeester, Joop Boer,  zal de kosten van deze rekening voor het eerste jaar op zich nemen.

Jaarrekening  St. Zonnewijzer Groningen 2014

Balans

Baten                     Euro                       Lasten

Waarde perceel     9000,00                   Geen

Saldo Triodos          816,80

Totaal                    9816,80

Inkomsten                                          Uitgaven
Crowdfunding          750,00                Kosten bank                      43,20
Giften                         10,00              
Storting  uit prive      100,00              
                                                           
Totaal                       860,00              Totaal                               43,20

Toelichting: poging tot crowdfunding bleef steken op € 750,00, niet voldoende voor aankoop van de Droomgaard. In 2015 storten we het geld retour.

 

Jaarrekening  St. Zonnewijzer Groningen 2015

Balans

Baten                     Euro                       Lasten

Waarde perceel     9000,00                   Geen

Saldo Triodos              6,84

Totaal                    9006,84

Inkomsten                                          Uitgaven

Giften                         11,00               Kosten bank                      94,01
Storting  uit prive        50,00               Retour Crowdfunding      750,00
                                                           Per abuis betaald privé     26,95

Totaal                         61,00              Totaal                              870,96

Toelichting: retour van de giften voor crowdfunding. Per abuis privé is reeds terug gestort [2016.]

Heeft u nog vragen stuur dan gerust een email naar : stichtingzonnewijzer-at-gmail.com