De Droomgaard anno 2021

Droomgaard Grolloo

Achtergrond
In 2003 Is Joop Boer begonnen met de aanleg van één van de eerste voedselbossen in Nederland, op een perceel grond tussen Grolloo en Papenvoort  ten noorden van het Oostereind en ten westen van het Anderense  Diepje. De ‘Droomgaard’ was voor hem een project waarin hij op een positieve en inspirerende manier vorm kon geven aan zijn overtuigingen op het vlak van duurzaamheid, natuurbehoud, veganisme en geweldloosheid. Met toewijding en inspanning is hij begonnen door een productieweiland stap voor stap te veranderen in een natuurlijke omgeving, waarin fruit- en notenbomen de dienst uitmaken. 

Na het overlijden van Joop Boer en kort daarna van zijn partner Alexandra Hendrikx in het najaar van 2019 is de ‘Droomgaard’ en een later aangekocht aanpalend perceel nagelaten aan de Stichting Zonnewijzer Groningen. Het betreft in totaal circa 3,2 ha grond, deels met natuur- , maar meerendeels nog landbouwbestemming. In de nalatenschap zijn voorwaarden meegegeven.  In het kort: “Een ‘natuurreservaat / voedselbos’ en rustgebied voor wilde dieren is het hoofddoel. Op de percelen zullen de biologische, veganistische, natuur- en milieuvriendelijke idealen van Joop en Alexandra in ere worden gehouden.”

De stichting ontplooit momenteel geen andere activiteiten dan het beheer van dit gebied. Er is een bescheiden reserve waarmee de vaste verplichtingen die met eigendom van het landje samenhangen gedurende minimaal 5 jaar kunnen worden bekostigd. Vanuit deze achtergrond werkt de stichting aan een lange termijn aanpak voor behoud en beheer van het gebied – binnen de doelstellingen en binnen de financiële mogelijkheden. We werken daarbij nauw samen met Henk Jansen, landschapsecoloog (Elodea), en net als de bestuursleden vanaf het begin betrokken bij de ondersteuning van dit initiatief van Joop Boer.

Huidige situatie
Het perceel kent door de gefaseerde aankoop een duidelijke tweedeling, zuidelijk begrensd door de Oostereind, de oorspronkelijke ‘Droomgaard’, 1,2 ha en noordelijk de voormalige coniferenkwekerij, 1,9 ha, gescheiden door een afwateringssloot en zich ontwikkelende rij bomen.  

De Droomgaard heeft een aantal aangelegde structuren (boomwal langs de weg, een poel, een laan van tamme kastanjes), en verder een aantal ‘suntraps’ met struiken, fruitbomen en notenbomen. Ondanks de verruiging door achterstallig onderhoud in de laatste jaren zijn deze elementen duidelijk herkenbaar en desgewenst ook verder te ontwikkelen.

Op het noordelijke deel, de voormalige coniferenkwekerij staat nog een beperkt aantal hoog uitgegroeide coniferen. Het grootste deel is echter een relatief open, voedselrijke en vochtige ruigte met vooral distels, brandnetels en een groeiende variatie aan planten en grassen, en wat opslag van wilgen en berken.

Beide percelen kenmerken zich door weinig betreding en ingrepen, en zijn zichtbaar in gebruik als rustgebied voor wild. Het zuidelijk deel is door de diversiteit aan vruchtbomen en struiken ook aantrekkelijk voor vogels. Beide percelen grenzen over een totale lengte van circa 250 meter aan het Anderense Diepje. Deze beek is gekanaliseerd in het verleden, maar biedt wellicht op termijn kansen voor natuurlijk beheer en herstel van de oorspronkelijke loop.